เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์เครื่องมือกลางในระยะแรกที่จัดตั้งในช่วงปี 2544 เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ และมีหลักการทำงานซับซ้อน ทางคณะได้มีแนวว่า การตั้งเครื่องมือไว้ที่หน่วยงานกลาง จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาควิชา และมีนักวิทยาศาสตร์คอยดูแลรักษาใกล้ชิด  ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประมาณ 20 เครื่องมือ โดยมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง มีหลักการทำงานซับซ้อน จำนวน 3 เครื่อง คือ

1. Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ยี่ห้อ Perkins Elmer รุ่น Aanalyst 100

    เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการ ทางสเปกโตรมิทรี ในการดูดกลืนแสงของธาตุโลหะที่มีอยู่ในตัวอย่างที่วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารเชิงคุณภาพวิเคราะห์ (qualitative analysis) และปริมาณวิเคราะห์ (quatitative analysis) โดยเครื่อง AAS นี้สามารถวิเคราะห์หาธาตุต่างๆได้มากกว่า 10 ธาตุ เช่น Fe Cu Mn Mg Pb Al B Ca Zn Cd Ni Cr Na K เป็นต้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ในระดับต่ำ ถึงระดับ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) แล้วแต่วิธีการ  โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชนิดนี้ สามารถทำการวิเคราะห์หาธาตุต่างๆ ดังกล่าวได้ทั้งในตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างดิน ตัวอย่างพืช หรือ ตัวอย่างน้ำ เป็นต้น

 

2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น HP1100

    เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการทางโครมาโทกราฟฟี ในการวิเคราะห์สารเชิงคุณภาพวิเคราะห์ (qualitative analysis) และปริมาณวิเคราะห์ (quantitative analysis) ที่นิยมใช้มากวิธีหนึ่ง โดยสามารถใช้กับงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่นในการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา ยาฆ่าแมลง ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณในระดับส่วนในล้านส่วน (ppm) ในกรณีทั่วๆไป หรือละเอียดถึงระดับส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมื่อเลือกวิธีและหน่วยตรวจวัดที่เหมาะสม

 

 

 3. Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) ยี่ห้อ Bruker รุ่น Tensor27  

 

เครื่องมืออื่นๆ

Spectrophotometer