เครื่องมือที่ศูนย์เครื่องมือบริการให้ใช้ด้วยตนเอง ดังนี้

- เครื่อง AAS  ใช้วิเคราะห์ทดสอบปริมาณโลหะ (Al B Ca Cd Cu Cr Fe K Mg Mn Mo Na Ni Pb Zn Hg As เป็นต้น)

- เครื่อง HPLC ใช้วิเคราะห์ปริมาณสารเคมี ยา เมตาโบไลต์ วิตามิน กรด โปรตีน ในอาหาร พืช สิ่งแวดล้อม ยาง เลือด เป็นต้น
- เครื่อง FTIR ใช้วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของสารอินทรีย์
- เครื่อง Spectrometer ช่วง UV-Visible ชนิด Single Beam 1 เครื่อง และ Double Beam 1 เครื่อง
- เครื่อง Freeze Dryer เพื่อทำแห้งตัวอย่าง (ความจุในการทำแห้งได้วันละ 1 กิโลกรัม)
- เตาเผา ขนาด 10 ลิตร อุณหภูมิห้อง - 1,100 เซลเซียส
- เครื่องกลั่นไนโตรเจนกึ่งอัตโนมัติ
- เครื่องอื่นๆ เช่น ตู้อบ 200 C / Water bath / Digestion block / pH meter / Hot plate / Incubator / Conductivitymeter / Sonicator bath / 4 position Analytical Balance / Homogenizer / Turbidimeter / Freezer / Nitrogen Distillation / เครื่องทำน้ำกลั่น DI และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางเคมีพื้นฐาน เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้เครื่องมือด้วยตนเองมีดังนี้

FC02

 

 

Clip VDO สอนการใช้เครื่องมือ

Using HPLC # 1: Preparation Mobile Phase and Sample

Using HPLC # 2:

 

Repairing HPLC # 1: Changing Frit

Repairing HPLC # 2: