ตัวอย่างหัวข้อการอบรมที่เคยจัด (พ.ศ. 2544 - ปัจุบัน)

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ (2544)

- การดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (2545)

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (2546)

- ความปลอดภัยพื้นฐานและระบบห้องปฏิบัติการ; ด้านไฟฟ้าและระบบแก๊ส (2547)

- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ; ด้านสารเคมีและการจัดการ (2549)

- การดูแลรักษา ซ่อมแซมและสอบเทียบเบื้องต้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2550)

- การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารปฏิบัติการ (2551)

- การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนและริเริ่มงานวิจัย (2552)

- สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่องานห้องปฏิบัติการ (2553)

- จุดประกาย สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ (2554)

- การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ (2555)

- การบำรุงรักษาและการสอบเทียบไมโครไปเปตเบื้องต้น (2556)

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายปฏิบัติการกับสถาบันการศึกษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย USM ประเทศมาเลเซีย (2556-2558)

- การใช้เครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ของ Agilent รุ่น 1100 (จัดทุกปี, 2549-2559)

- การใช้เครื่องมือ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ของ Perkins Elmer รุ่น Aanalyst 100 (จัดทุกปี, 2549-2559)

- การใช้เครื่องมือ FTIR ของ ฺBruker รุ่น Tensor27  (จัดทุกปี, 2557-2559)

 

การอบรมในงบประมาณ 2559

1. International Training "High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Using (Agilent HP1100)"

2. International Training "Atomic Absorption Spectrometer (AAS) Using (PerkinElmer Aanalyst 100)"
 
3. International Training "Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) Using (Bruker Tensor27)"
 
4. "Seminar on DevelopmentalResearch and innovation Work in ASEAN Networking
August 8-9, 2016 at B.P. Samila Beach Hotel, Songkla, Thailand"

5.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ "การตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)"

ุ6. การอบรมแบบลงทะเบียน หลักสูตร การผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา