ติดต่อในเวลาราชการได้ที่

ศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทร 073-331303 หรือ โทร 073-313928-50 ต่อ 3600-3601

โทรมือถือ 086-962 5014

โทรสาร 073-335130

เวบไซต์

 http://www.inct.sat.psu.ac.th/

Fanpage Faccebook

 https://www.facebook.com/psu.inct/

  

ที่ปรึกษา

dr2
รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลาง


ดร. สล้าง มุสิกสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี

  

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

            

      คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

              (นักวิทยาศาสตร์)

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  (ผลงาน)

       คุณปภัชญา  กรธัชฐลิ้ม

             (นักวิทยาศาสตร์)

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 แผนที่

 *********************************