ข้อมูลการทำ Checklist คณะวทท. วันที่ 18 ธันวาคม 2561

- เวบไซต์ RDO https://rdo.psu.ac.th/th/ >> มาตรฐานการวิจัย >> ห้องปฏิบัติการวิจัย

- เอกสาร ESPReL คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

- ดาวโหลดข้อมูล Google Drive https://drive.google.com/open?id=1wPtKVMv1t1y8mC0quXdQI6sK1Cv0F5vT

1>1>1  นโยบายความปลอดภัย ระดับมหาวิทยาลัย >> ดาวโหลดที่

https://rdo.psu.ac.th/ResearchStandards/psulab/esprel/assets/document/6010_Lab.pdf

1>1>2. มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับต่อไปนี้ ตาม แผนยุทธศาสตร์ของคณะวทท. ตามลิงค์ http://www.sat2018.sat.psu.ac.th/main/index.php/th-TH/about-us/2013-10-24-03-52-18/2013-10-24-03-52-22

 1>1>3  โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 1) ระดับมหาวิทยาลัย และ 2) คณะวทท.

6. มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ำเสมอ ???

1>2>1 มีการรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น อนาคตใช้ระบบ Waste มหาวิทยาลัย 

https://rdo.psu.ac.th/ResearchStandards/psulab/home.php

3.2>2  มีเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม >> ใช้เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

https://rdo.psu.ac.th/ResearchStandards/psulab/shared/waste-type.pdf

3.4>3 ส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต >> บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

5.1>3>3 มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย >> การบรรยาย การแนะนำ การพูดคุย >>  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

5.2>2 เอกสารแผนป้องกันและตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน  >> Google Drive

5.2>3 ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน >>  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

6>1>2  มีการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ >> Google Drive 

6>1>4  มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง  >>  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

******************************